Translatero.com > ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสล่ามออนไลน์


50 ดังคำพูดแปลงจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส


the
to
Toy
it
She
Im
No
Get
not
you
Go
joy
One

30 ดังแสดงออกจะแปลออกจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส20 ดังคำแปลงจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส
ได้โปรดช่วยฉันแก้ไขข้อความ:

English
English
French
French


ดังออนไลน์การแปลภาษาลายทาง: