Translatero.com > ภาษาอังกฤษ สอนภาษาสเปนล่ามออนไลน์


50 ดังคำพูดแปลงจากภาษาอังกฤษ สอนภาษาสเปน


you
Who
her
Wha
my
do
got
Hes
A
Its

30 ดังแสดงออกจะแปลออกจากภาษาอังกฤษ สอนภาษาสเปน20 ดังคำแปลงจากภาษาอังกฤษ สอนภาษาสเปน
ได้โปรดช่วยฉันแก้ไขข้อความ:

English
English
Spanish
Spanish


ดังออนไลน์การแปลภาษาลายทาง: